Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng (“Điều Khoản”) là thỏa thuận giữa Công ty TNHH BOL Digital (“Công Ty”) và người dùng Dịch Vụ MatchLink (“Người Dùng”), quy định các quyền và nghĩa vụ giữa Công Ty và Người Dùng và những điều khoản khác liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ MatchLink để Công Ty có thể cung cấp Dịch Vụ MatchLink một cách hiệu quả và phù hợp, đáp ứng nhu cầu của Người Dùng.


Điều 1.   Định nghĩa

Trừ trường hợp được quy định khác đi, các từ, cụm từ dưới đây trong Điều Khoản này sẽ có nghĩa như sau:

Yêu Cầu

có nghĩa là

Quy trình xác nhận Thành Viên là chủ sở hữu hoặc đại diện của doanh nghiệp để tăng thêm uy tín và cơ hội kinh doanh. Thành Viên có thể tìm hiểu chi tiết và cách thức gửi Yêu Cầu tại https://www.matchlink.asia/faqs

Đăng Ký

có nghĩa là

Đăng ký sử dụng Dịch Vụ MatchLink.

Điều Khoản

có nghĩa là

Điều Khoản Sử Dụng này, có thể được sửa đổi từng thời điểm.

Dữ Liệu Máy Tính

có nghĩa là

Dữ liệu, văn bản, lệnh, chương trình hoặc các nội dung khác được lưu trữ trong Hệ Thống Máy Tính và có thể được Hệ Thống Máy Tính xử lý, bao gồm dữ liệu điện tử theo quy định của luật về đến giao dịch điện tử.

Thông Tin Doanh Nghiệp

có nghĩa là

Các thông tin liên quan đến một pháp nhân như tên của pháp nhân, số đăng ký, loại pháp nhân, địa chỉ, ngày đăng ký, vốn đăng ký, báo cáo tài chính, thông tin về giám đốc và giám đốc được ủy quyền, là các thông tin từ Cục Phát Triển Kinh Doanh hoặc thông tin mà Thành Viên đã đưa lên Nền Tảng MatchLink, hoặc thông tin liên quan đến một pháp nhân được thu thập từ các nguồn khác và được thể hiện cho Người Dùng trong Dịch Vụ MatchLink.

Yêu Cầu

có nghĩa là

Một Thành Tiên được xác minh là chủ sở hữu hoặc đại diện của doanh nghiệp thông qua việc Xác Nhận và có quyền bổ sung hoặc sửa đổi Thông Tin Doanh Nghiệp, đồng thời thay mặt doanh nghiệp trong quan hệ với các bên thứ ba, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và Thông Tin Doanh Nghiệp.

Danh Thiếp Số

có nghĩa là

Một phiên bản điện tử của danh thiếp được Thành Viên tạo trên Nền Tảng MatchLink để trao đổi với các Thành Viên khác và các bên thứ ba, có thể được tạo dưới dạng danh thiếp cá nhân hoặc danh thiếp doanh nghiệp.

Dịch Vụ Trung Gian cho Khoản Vay Kinh Doanh

có nghĩa là

Dịch Vụ MatchLink được Công Ty cung cấp liên quan đến dịch vụ giải pháp tiếp thị, theo đó Công Ty sẽ đóng vai trò trung gian và điều phối viên giữa Thành Viên muốn đăng ký khoản vay kinh doanh và các đối tác của Công Ty, là những người xem xét và phê duyệt khoản vay.

Dịch Vụ MatchLink

có nghĩa là

Các dịch vụ liên quan đến Nền Tảng MatchLink do Công Ty cung cấp trên Nền tảng MatchLink hoặc bất kỳ kênh nào khác do Công Ty quy định, bao gồm các dịch vụ liên quan đến tìm kiếm, liên kết và Yêu Cầu, Dịch Vụ Trung Gian Cho Khoản Vay Kinh Doanh và các dịch vụ khác.

Công Ty

có nghĩa là

Công ty TNHH BOL Digital

Tài Khoản

có nghĩa là

Tài khoản của Người Dùng để sử dụng Dịch Vụ MatchLink, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, email và tài khoản mạng xã hội.

Người Dùng

có nghĩa là

Bất kỳ người nào sử dụng Dịch Vụ MatchLink.

Nền Tảng MatchLink

có nghĩa là

Trang web và ứng dụng cung cấp Dịch Vụ MatchLink.

Hệ Thống Máy Tính

có nghĩa là

Thiết bị máy tính hoặc tập hợp các thiết bị máy tính được kết nối và vận hành chung với thiết bị khác, theo đó lệnh, chương trình hoặc nội dung khác và quy trình làm việc để xử lý dữ liệu tự động của chúng đã được thiết lập để cung cấp Dịch Vụ MatchLink.

Website

có nghĩa là

www.matchlink.asia hoặc trang web khác được Công Ty quy định là kênh cung cấp Dịch Vụ MatchLink.

Thành Viên

có nghĩa là

Bất kỳ người dùng nào đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ MatchLink và đồng ý với Thỏa Thuận Đăng Ký Thành Viên của Dịch Vụ MatchLink.


Điều 2.   Sử Dụng Dịch Vụ MatchLink

 • Người Dùng xác nhận rằng Người Dùng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ MatchLink khi Người Dùng đã đồng ý và chấp nhận tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản này. Tuy nhiên, nếu Người Dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong Dịch Vụ MatchLink thì Người Dùng được xem là đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung của Điều Khoản này.

 • Công Ty có toàn quyền chấm dứt, tạm ngừng, ngắt kết nối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Nền Tảng MatchLink khi thấy thích hợp trong trường hợp Người Dùng không chấp nhận hoặc tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều Khoản.

 • Người Dùng xác nhận rằng Người Dùng sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện khác với những quy định được nêu trong Điều Khoản này mà Công Ty quy định cụ thể cho một số chức năng của Dịch Vụ MatchLink.

Điều 3.   Tài Khoản

 • Người Dùng sẽ đăng ký với Công Ty và tạo Tài Khoản để xác minh danh tính của Người Dùng và để sử dụng Dịch Vụ MatchLink.

 • Người Dùng có thể tạo Tài Khoản để sử dụng Dịch Vụ MatchLink bằng cách sử dụng dữ liệu từ email hoặc tài khoản mạng xã hội của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như Google, Apple hoặc các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội khác. Người Dùng chỉ có thể tạo 01 (một) Tài Khoản bằng 01 (một) tài khoản mạng xã hội của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Tài Khoản đó có thể được sử dụng cho đến khi nó bị xóa hoặc bị hủy bỏ theo các điều kiện quy định tại Điều Khoản này.

 • Bất kỳ Người Dùng nào đã đăng ký Tài Khoản và chấp nhận Thỏa Thuận Đăng Ký Thành Viên của Dịch Vụ MatchLink sẽ trở thành Thành Viên với các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Thỏa Thuận Đăng Ký Thành Viên.

 • Thành Viên đồng ý bảo vệ Tài Khoản một cách cẩn trọng cũng như không cho phép bên thứ ba sử dụng Tài Khoản để ngăn chặn việc bên thứ ba đó thực hiện bất kỳ hành động nào trên Nền Tảng MatchLink. Thành Viên thừa nhận rằng bất kỳ hoạt động nào trên Nền Tảng MatchLink có sự tham gia của Tài Khoản của Thành Viên sẽ được coi là hoạt động của Thành Viên và Thành Viên đồng ý tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng Tài Khoản đó.

 • Thành Viên có quyền quản lý Tài Khoản bao gồm việc thay đổi thông tin đã đăng ký hoặc yêu cầu Công Ty xóa hoặc hủy Tài Khoản bất kỳ lúc nào khi Thành Viên không còn muốn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ MatchLink. Nếu Tài Khoản của Thành Viên bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng có hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép Tài Khoản, Thành Viên có nghĩa vụ thông báo ngay cho Công Ty để tạm khóa Tài Khoản và thay đổi mật khẩu theo quy trình và các biện pháp bảo mật của Công Ty trong thời gian sớm nhất có thể.

 • Công Ty có quyền áp dụng trạng thái gắn cờ (flag status), tạm khóa và/ hoặc xóa Tài Khoản của Thành Viên trong trường hợp Công Ty phát hiện Thành Viên vi phạm bất kỳ cam kết nào hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào được quy định tại Điều Khoản này hoặc Tài Khoản của Thành Viên đã không hoạt động trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày Đăng Ký hoặc ngày truy cập cuối cùng.

Điều 4.   Quyền và Nghĩa Vụ của Thành Viên

 • Thành Viên chỉ có quyền sử dụng Dịch Vụ MatchLink theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản và việc sử dụng đó sẽ không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức, hoặc xâm phạm quyền của Công Ty, các Thành Viên khác hoặc bất kỳ cá nhân nào, hoặc tạo nên những cản trở, can thiệp hoặc làm phiền các Thành Viên khác.

 • Thành Viên có thể truy cập và sử dụng Thông Tin Doanh Nghiệp được hiển thị trên Nền Tảng MatchLink cho mục đích phân tích, xem xét và đánh giá các cơ hội và rủi ro của các đối tác hoặc các mục tiêu hoặc cho các mục đích hợp pháp khác của Thành Viên.

 • Thành Viên có quyền tạo các Danh Thiếp Số không giới hạn và có thể trao đổi Danh Thiếp Số với các Thành Viên khác để thuận tiện cho việc giao tiếp trong trường hợp Thành Viên đã thừa nhận rằng các Thành Viên khác và bên thứ ba có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Thành Viên có trong các Danh Thiếp Số đó.

 • Người Dùng sử dụng Dịch Vụ MatchLink để Yêu Cầu một doanh nghiệp có nghĩa vụ xác minh rằng Người Dùng là chủ sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp đó để hành động thay mặt cho doanh nghiệp và đồng ý cung cấp thông tin và gửi các tài liệu theo yêu cầu của Công Ty cho Công Ty để tiến hành các quy trình xác minh có liên quan. Thành Viên là Người Yêu Cầu có nghĩa vụ cập nhật Thông Tin Doanh Nghiệp và/hoặc xác nhận thông tin theo yêu cầu của Công Ty từng thời điểm để duy trì trạng thái của doanh nghiệp yêu cầu theo quy định của Công Ty.

 • Về vấn đề này, Thành Viên là Người Yêu Cầu xác nhận và đồng ý rằng Thành Viên sẽ bị ràng buộc và chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ hành động nào phát sinh từ Yêu Cầu doanh nghiệp theo Điều này.


 • Dịch Vụ Trung Gian Cho Khoản Vay Kinh Doanh là một dịch vụ cấp vốn chỉ dành cho một pháp nhân đã đăng ký. Thành Viên có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân và Thông Tin Doanh Nghiệp chính xác và đúng sự thật để sử dụng Dịch Vụ Trung Gian Cho Khoản Vay Kinh Doanh. Về vấn đề này, Thành Viên hiểu rằng Công Ty chỉ là đơn vị trung gian giữa Thành Viên và các đối tác của Công Ty và Công Ty không có thẩm quyền phê duyệt bất kỳ hồ sơ vay nào và không đảm bảo việc phê duyệt hồ sơ.

 • Thành Viên có quyền truy cập vào thông tin của Thành Viên và lịch sử sử dụng Dịch Vụ MatchLink theo các cách thức và chính sách mà Công Ty quy định.

 • Thành Viên thừa nhận rằng Thành Viên phải cung cấp thông tin và tuân thủ các yêu cầu và khuyến nghị về từng chức năng của Dịch Vụ MatchLink được Công Ty thông báo trên Nền Tảng MatchLink để đảm bảo hiệu quả của Dịch Vụ MatchLink được Công ty cung cấp.

 • Thành Viên có quyền thay đổi thông tin của Thành Viên chẳng hạn như thông tin chi tiết của Tài Khoản, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại hoặc các thông tin khác theo các hình thức được Công Ty quy định. Thành Viên sẽ thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin không chính xác hoặc bất hợp pháp nào trong khoảng thời gian được Công Ty yêu cầu khi nhận được thông báo từ Công Ty để lợi ích của Thành Viên khi sử dụng Dịch Vụ MatchLink đạt được một cách đầy đủ và hiệu quả.

 • Nếu Thành Viên phát hiện bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc có thể gây thiệt hại cho Công Ty, các Thành Viên khác hoặc bất kỳ cá nhân nào trên Nền Tảng MatchLink, Thành Viên sẽ báo cáo hành động đó cho Công Ty thông qua các kênh liên hệ được Công Ty đã được thông báo.

 • Thành Viên không được quyền bán, phân phối hoặc cho thuê bất kỳ Tài Khoản nào hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến Tài Khoản của Thành Viên cho bên thứ ba hoặc sử dụng Tài Khoản của người khác để sử dụng Dịch Vụ MatchLink.

 • Thành Viên đồng ý không sử dụng hoặc tham gia vào việc sử dụng chương trình máy tính, phần mềm, hệ thống hoặc thiết bị nào có thể gây ra thiệt hại hoặc dẫn đến sự can thiệp hoặc làm xáo trộn hoạt động của Nền Tảng MatchLink hoặc Hệ Thống Máy Tính dưới bất kỳ cách thức nào.

 • Thành Viên không được nhập bất kỳ Dữ Liệu Máy Tính nào vào Hệ Thống Máy Tính hoặc xuất bản bất kỳ Dữ Liệu Máy Tính nào trên Nền Tảng MatchLink mà những hành vi này cấu thành hành vi vi phạm về an ninh quốc gia của Vương quốc Thái Lan, tội khủng bố hoặc bất kỳ hành vi phạm tội nào khác được quy định theo luật hiện hành cũng như những quy định được sửa đổi, ban hành lại.

 • Thành Viên phải trung thực, không lừa dối hoặc nhập Dữ Liệu Máy Tính sai lệch cho dù toàn bộ hoặc chỉ một phần hoặc thông tin sai lệch vào Hệ Thống Máy Tính theo cách có khả năng gây thiệt hại cho Công Ty, các Thành Viên khác hoặc người khác, hoặc theo cách có thể gây thiệt hại cho việc bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, an ninh kinh tế hoặc cơ sở hạ tầng của Vương quốc Thái Lan, hoặc gây hoang mang cho cộng đồng.

 • Thành Viên không được nhập Dữ Liệu Máy Tính vào Hệ Thống Máy Tính có nội dung không đứng đắn, khiêu dâm, hoặc trái đạo đức mà công chúng có thể truy cập được. Thành Viên cũng không được nhập hình ảnh của người khác vào Hệ Thống Máy Tính mà những hình ảnh đó được tạo ra, bị chỉnh sửa, bổ sung hoặc sửa đổi bằng các phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác theo cách có thể khiến những người đó bị bôi nhọ, bị tố cáo, bị thù ghét hoặc bị sỉ nhục.

 • Thành Viên không được bình luận, thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên Nền Tảng MatchLink mà có thể gây thiệt hại cho Công Ty hoặc hình ảnh hoặc danh tiếng của Công Ty và cũng không được hành động theo cách gây hiểu lầm cho bên thứ ba.

 • Việc nhập thông tin vào Hệ Thống Máy Tính theo Điều 4 này bao gồm việc phân phối, truyền tải hoặc hợp tác, chấp thuận hoặc hỗ trợ thực hiện hành vi vi phạm đó.

 • Thành Viên không được sao chép, sửa đổi, bổ sung, chụp ảnh màn hình, thu thập thông tin, sử dụng bot hoặc trình thu thập dữ liệu, cạo, tái tạo, ghi lại, chuyển giao, sao chép hoặc xuất bản bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào mà có thể dẫn đến vi phạm Điều Khoản này hoặc có thể cản trở hoạt động kinh doanh hoặc thương mại của Công Ty mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Công Ty.

Điều 5.   Quyền và Nghĩa Vụ của Công Ty

 • Công Ty có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Thành Viên cho các mục đích cung cấp Dịch Vụ MatchLink, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, duy trì quản lý nội bộ, quảng bá và tiếp thị và các mục đích khác cần thiết cho hoạt động của Công Ty theo quy định Chính Sách Bảo Mật được Công Ty công bố trong phạm vi luật hiện hành cho phép.

 • Công Ty có thể theo dõi, kiểm tra, lọc hoặc kiểm soát Tài Khoản, các hoạt động, nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng MatchLink và có thể tiến hành điều tra sơ bộ về bất kỳ hành động nào có thể vi phạm Điều Khoản mà không cần thông báo trước cho Thành Viên.

 • Công Ty có quyền thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ hoặc hạn chế toàn bộ hoặc một phần quyền truy cập Thông Tin Doanh Nghiệp hoặc các nội dung hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng MatchLink của Thành Viên mà không cần đưa ra lý do hoặc thông báo trước cho Thành Viên.

 • Công Ty có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế do hành động cố ý hoặc cẩu thả của Thành Viên. Thành Viên phải bồi thường đầy đủ cho Công Ty những thiệt hại đó trong thời hạn do Công Ty quy định. Trong trường hợp Thành Viên không bồi thường đầy đủ cho Công Ty trong thời hạn quy định, Công Ty sẽ được hưởng lãi suất mặc định ở mức 15 (mười lăm) phần trăm mỗi năm được tính trên số tiền còn nợ của Thành Viên cho đến khi Thành Viên bồi thường thiệt hại đầy đủ cho Công Ty.

 • Công Ty có nghĩa vụ tuân thủ các luật liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ MatchLink bao gồm luật liên quan đến các vi phạm liên quan đến máy tính và luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, v.v.

 • Trong trường hợp Thành Viên chấm dứt sử dụng Dịch Vụ MatchLink hoặc Công Ty chấm dứt cung cấp Dịch Vụ MatchLink vì bất kỳ lý do gì, Công Ty có quyền xóa hoặc hủy bất kỳ thông tin nào của Thành Viên hoặc Thông Tin Doanh Nghiệp mà Thành Viên đã nhập vào Hệ Thống Máy Tính mà không cần sự chấp thuận của Thành Viên.

Điều 6.   Đảm Bảo của Người Dùng


Người Dùng tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Người Dùng có quyền hợp pháp và đầy đủ năng lực để sử dụng Dịch Vụ MatchLink, tham gia giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên Nền Tảng MatchLink hoặc đã được sự đồng ý của người giám hộ trước khi Đăng Ký trong trường hợp Người Dùng là trẻ vị thành niên theo quy định của luật hiện hành, trừ khi hoạt động đó phù hợp với điều kiện cuộc sống của Người Dùng;

 • Người Dùng có thể tuân thủ các điều khoản, điều kiện và nghĩa vụ được quy định tại Điều Khoản này và không có thông tin nào mà Người Dùng biết hoặc đáng lẽ Người Dùng phải biết trước khi Đăng Ký mà có thể ảnh hưởng đến khả năng của Người Dùng trong việc tuân thủ các điều khoản, điều kiện và các nghĩa vụ quy định tại đây;

 • Điều Khoản này hoàn toàn được tạo lập một cách hợp lệ và có giá trị ràng buộc các nghĩa vụ của Người Dùng và có hiệu lực thi hành một cách đồngbộ; và

 • Thông tin của Người Dùng hoặc Thông Tin Doanh Nghiệp được cung cấp cho Công Ty là trung thực, chính xác, đầy đủ, đã cập nhật và là thông tin mà Người Dùng có thể sử dụng và tiết lộ một cách hợp pháp. Trong trường hợp Người Dùng hoặc Thành Viên cung cấp thông tin của người khác, Người Dùng hoặc Thành Viên đã được sự đồng ý từ người đó để tiết lộ thông tin đó cho Công Ty bao gồm cả sự cho phép Công Ty xử lý thông tin theo các mục đích mà Công Ty đã thông báo.

Điều 7.   Giới Hạn Trách Nhiệm

 • Thành Viên thừa nhận rằng Thông Tin Doanh Nghiệp có trong Dịch Vụ MatchLink được lấy từ thông tin công khai và/hoặc quá trình xử lý thông tin công khai đó sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Tất cả thông tin được cung cấp “nguyên trạng” mà không có sự bảo đảm hay điều kiện nào, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác. Công Ty hoàn toàn từ chối mọi bảo đảm về tính đúng đắn, đầy đủ, cập nhật, khả năng tiêu thụ hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào về dịch vụ và thông tin. Thêm vào đó, thông tin có trong Dịch Vụ MatchLink sẽ không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào, hoặc khuyến khích Thành Viên mua hoặc bán bất kỳ sự bảo mật hoặc đầu tư hoặc hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, để sử dụng Thông Tin Doanh Nghiệp như là bằng chứng hoặc cơ sở tham chiếu cho bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được thực hiện dựa trên Dịch Vụ MatchLink hoặc Thông Tin Doanh Nghiệp có trong Dịch Vụ MatchLink.

 • Người Dùng thừa nhận rằng một số Thông Tin Doanh Nghiệp có thể là thông tin mà các Thành Viên khác nhập vào Hệ Thống Máy Tính mà có thể không phải là thông tin từ Cục Phát Triển Doanh Nghiệp hoặc không được đăng ký với Cục Phát Triển Doanh Nghiệp, Bộ Thương Mại. Do đó, Người Dùng sẽ bằng sự thận trọng của mình để xem xét độ tin cậy, tính chính xác và tính phù hợp của những thông tin đó. Trong mọi trường hợp, Công Ty sẽ không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, tính hợp lệ và mới nhất của thông tin được trình bày trên Dịch Vụ Của MatchLink.

 • Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm dù một phần hay toàn bộ đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát và/hoặc chi phí nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ MatchLink hoặc việc hạn chế sử dụng Dịch Vụ MatchLink hoặc do việc sử dụng Dịch Vụ MatchLink cho bất kỳ mục đích nào hoặc tham chiếu đến bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có được bằng cách sử dụng Dịch Vụ MatchLink hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ MatchLink trong trường hợp bảo trì hoặc sửa chữa hệ thống, kiểm tra hoạt động, bất khả kháng hoặc trong trường hợp cần thiết và phù hợp khác.

 • Công Ty không khẳng định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý và đảm bảo rằng Nền Tảng MatchLink có thể cho phép Người Dùng sử dụng Dịch Vụ MatchLink mà không có bất kỳ khiếm khuyết nào hoặc Nền Tảng MatchLink là đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ, hiệu quả hoặc phù hợp để sử dụng cho một số mục đích của Người Dùng. Do đó, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do nguyên nhân bất khả kháng, không sử dụng được, nhầm lẫn, gián đoạn, khiếm khuyết và không hoàn thiện của Nền Tảng MatchLink trong bất kỳ trường hợp nào.

 • Người Dùng đồng ý tự mình bồi thường cho Công Ty đối với bất kỳ thiệt hại phát sinh do: (1) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản này; (2) sử dụng Dịch Vụ MatchLink và/hoặc Tài Khoản của Người Dùng, (3) nhập bất kỳ thông tin nào vào Hệ Thống Máy Tính hoặc xuất bản thông tin trên Nền Tảng MatchLink; (4) các hoạt động của Người Dùng trên Nền Tảng MatchLink; hoặc (5) hành động sai trái hoặc vi phạm các quyền của Công Ty hoặc của bên thứ ba. Người Dùng cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công Ty có quyền yêu cầu Người Dùng bồi thường toàn bộ các thiệt hại thực tế phát sinh đối với Công Ty.

 • Người Dùng thừa nhận và chấp nhận bất kỳ rủi ro nào có thể phát sinh từ việc trao đổi, gửi bất kỳ tin nhắn nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với Người Dùng khác như là kết quả của hành động và quyết định tự nguyện của Người Dùng.

Điều 8.   Sở Hữu Trí Tuệ

 • Người Dùng đồng ý và chấp nhận rằng thông tin, văn bản, nhãn hiệu, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh, biểu tượng, phần mềm, phần cứng, công cụ, thành phần và/hoặc bất kỳ phần nào của Nền Tảng MatchLink bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, cơ sở dữ liệu, bí mật kinh doanh, bằng sáng chế và Thông Tin Doanh Nghiệp được thể hiện trên Nền Tảng MatchLink, cho dù hữu hình hay vô hình và cho dù có giá trị thương mại hoặc kinh tế hay không đều được Công Ty bảo vệ hợp pháp, độc quyền và duy nhất.
 • Người Dùng đồng ý không sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, tái tạo, ghi lại, chuyển giao, sao chép hoặc xuất bản bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào liên quan đến Công Ty hoặc tài sản trí tuệ của Công Ty hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty hoặc các bên thứ ba mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty.
 • Người Dùng thừa nhận rằng việc cho phép Người Dùng sử dụng Dịch Vụ MatchLink sẽ không được xem là cấp bất kỳ quyền nào cho Người Dùng để sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Công Ty cũng như cho phép độc quyền sử dụng Dịch Vụ MatchLink.
 • Trong trường hợp Người Dùng hoặc Thành Viên đã nhập bất kỳ thông tin hoặc hình ảnh nào vào Nền Tảng MatchLink, Người Dùng hoặc Thành Viên đồng ý cho phép Công Ty sử dụng thông tin và hình ảnh đó cho mục đích quan hệ công chúng, tiếp thị và các mục đích hợp pháp khác cho lợi ích của bất kỳ Người Dùng và Thành Viên nào mà không cần sự xem xét và chấp thuận trước của Người Dùng hoặc Thành Viên.

Điều 9.   Chuyển Giao Quyền

 • Người Dùng sẽ không chuyển các quyền hoặc nghĩa vụ của Người Dùng theo đây bao gồm cả quyền đối với Tài Khoản cho bên thứ ba trừ khi có được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty.

 • Người Dùng đồng ý rằng Công Ty có thể chuyển các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo đây cho các chi nhánh hoặc bên thứ ba của mình mà không cần sự chấp thuận của Người Dùng. Trong trường hợp này, Người Dùng đồng ý nỗ lực trong khả năng tốt nhất của Người Dùng để hợp tác với Công Ty và thực hiện tất cả các hành động cần thiết và có liên quan theo yêu cầu của Công Ty để việc chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ đó có hiệu lực đầy đủ theo quy định pháp luật.

Điều 10.   Bất Khả Kháng

Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm hoặc sự chậm trễ nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đây nếu sự vi phạm hoặc chậm trễ đó là do sự cố điện hoặc mạng, mất điện, trục trặc của máy chủ hoặc hệ thống, hàng rào kỹ thuật, các mối đe dọa máy tính và tội phạm, các cuộc biểu tình, thiếu hụt, bạo loạn, nổi dậy, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, thiên tai, chiến tranh, hành động của chính phủ, điều kiện lao động, động đất hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Công Ty.


Điều 11.   Hiệu Lực Từng Phần

Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều Khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi này vì bất kỳ lý do gì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản và điều kiện khác. Đối với vấn đề này, hai bên đồng ý sửa đổi và/hoặc điều chỉnh các điều khoản hoặc điều kiện bị vô hiệu và không thể thực thi để chúng có hiệu lực thi hành theo ý định của cả hai bên theo Điều Khoản này.


Điều 12.   Thông Báo

Trừ khi có quy định khác trong Điều Khoản này, các thông báo do một bên gửi cho bên kia sẽ được lập thành văn bản (bao gồm dưới hình thức điện tử) sẽ được coi là gửi hợp lệ khi được trao cho đại diện của bên kia hoặc gửi bằng thư điện tử cho bên kia theo địa chỉ hoặc bất kỳ kênh nào đã được thông báo cho bên còn lại. Tuy nhiên, việc Công Ty gửi thông báo cho Người Dùng dưới hình thức thông báo trên Nền Tảng MatchLink, tin nhắn SMS, email hoặc qua điện thoại sẽ được xem là đã thông báo và được thực hiện bằng hình thức thích hợp.


Điều 13.   Không Từ Bỏ

Bất kỳ sự chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào theo đây của Công Ty sẽ không cấu thành sự từ bỏ hoặc ngăn cản bất kỳ việc thực hiện thêm quyền hoặc biện pháp khắc phục nào trừ khi sự từ bỏ đó đã được lập thành văn bản và ký bởi người có thẩm quyền của Công Ty.


Điều 14.   Luật Điều Chỉnh và Giải Quyết Tranh Chấp

 • Điều Khoản bao gồm các quyền và nghĩa vụ của hai bên được quy định tại đây được điều chỉnh, hiểu và giải thích theo luật pháp Thái Lan.

 • Nếu có bất kỳ tranh chấp, xung đột hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản bao gồm vi phạm hợp đồng, sự chấm dứt hoặc tính hiệu lực của Điều Khoản, Công Ty sẽ thương lượng với Người Dùng. Nếu tranh chấp, xung đột hoặc khiếu nại đó không thể được giải quyết trong vòng [30 (ba mươi)] ngày kể từ ngày thương lượng, các bên đồng ý gửi tranh chấp đó lên tòa án có thẩm quyền của Thái Lan để giải quyết.

Điều 15.   Quy Định Chung

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Thái Lan và phiên bản tiếng Anh của Điều Khoản, phiên bản tiếng Thái Lan sẽ được ưu tiên áp dụng.


Điều 16.   Sửa Đổi

Công Ty có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản này. Các sửa đổi này đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông báo trên Nền Tảng MatchLink mà không cần sự chấp thuận trước của Người Dùng.


Ngày Hiệu Lực

Điều Khoản này có hiệu lực vào ngày: 1 October 2021

Điều Khoản đã được sửa đổi gần nhất vào ngày: 1 August 2021