Thông báo Bảo mật

Công ty TNHH BOL Digital (“Công Ty”) là nhà cung cấp MatchLink, một nền tảng kinh doanh xã hội hoặc hệ sinh thái, mang lại cơ hội cho các nhà điều hành doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo kết nối kinh doanh và tìm kiếm đối tác thông qua kết nối với nhà điều hành của các doanh nghiệp khác. MatchLink cũng cấp quyền truy cập vào các nguồn quỹ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh số và mở rộng doanh nghiệp.

Công Ty nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân dưới sự giám sát của Công Ty và mục đích bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo về tính minh bạch của Công Ty trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được tuân theo Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân B.E. 2562 (2019) và các tiêu chuẩn xử lý và quản lý dữ liệu của Công Ty.

Do đó, Công Ty đã soạn thảo Thông báo Bảo mật này (“Thông Báo”) để thông báo cho bạn về chi tiết cách thức thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Một số điều khoản chính như sau:


Điều 1.   Định nghĩa

STT

Thuật Ngữ

Mô Tả

1.

Xử Lý

Thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân.

2.

Dữ Liệu Cá Nhân

Bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người mà có thể trực tiếp hoặc gián tiếp định danh người đó chẳng hạn như tên, họ, biệt danh, địa chỉ, số điện thoại, số định danh, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, địa chỉ email, Cookie, địa chỉ IP, ID cookie và tệp nhật ký, v.v.

3.

Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến chủng tộc, dân tộc, ý kiến chính trị, tôn giáo, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, khuynh hướng tình dục, hồ sơ tội phạm, dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, dữ liệu lao động, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác ảnh hưởng đến Chủ Thể Dữ Liệu theo cách tương tự như được quy định bởi Ủy Ban Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

4.

Cookies

Các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị lưu trữ thông tin và cài đặt trên máy tính và thiết bị khi truy cập vào các trang web và/hoặc ứng dụng.

Trong trường hợp Công Ty cho phép Chủ Thể Dữ Liệu thiết lập quyền riêng tư của mình để vô hiệu hóa hoặc tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng Cookie cho MatchLink, việc vô hiệu hóa hoặc tạm ngừng đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả cung cấp MatchLink của Công Ty hoặc dẫn đến sự giảm sự hiệu quả của một số chức năng.

5.

Chủ Thể Dữ Liệu

Bất kỳ người nào là chủ thể dữ liệu nhưng không bao gồm người có quyền sở hữu hoặc tạo hoặc thu thập dữ liệu đó. Chủ thể dữ liệu sẽ chỉ có thể là thể nhân, không bao gồm pháp nhân.

6.

Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Bất kỳ người nào hoặc đơn vị bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công Ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công Ty.

7.

Người

Người tự nhiên.

8.

MatchLink

Các dịch vụ liên quan đến MatchLink được cung cấp thông qua ứng dụng MatchLink và www.matchlink.asia, hoặc bất kỳ kênh nào khác do Công Ty quy định bao gồm các dịch vụ khác do Công Ty cung cấp.

9.

Công Ty

Công ty TNHH BOL Digital

10.

Lưu Ý

Thông báo Bảo mật này, có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian.

11.

Người Kiểm Soát Dữ Liệu

Cá nhân hoặc pháp nhân có thẩm quyền và nghĩa vụ đưa ra các quyết định liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân.

12.

Người Xử Lý Dữ Liệu

Cá nhân hoặc pháp nhân hoạt động liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân theo lệnh được đưa ra bởi hoặc thay mặt cho người kiểm soát dữ liệu với điều kiện người đó không phải là người kiểm soát dữ liệu.


Điều 2.   Dữ Liệu Cá Nhân Được Công Ty thu thập

2.1       Công Ty thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • Dữ liệu liên quan đến một người như tên, họ, tuổi, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ email, tư cách giám đốc, giám đốc được ủy quyền, cổ đông, đại lý và/hoặc luật sư của công ty, tư cách nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp của công ty, xử lý âm thanh, hình ảnh, chuyển động và phương tiện truyền thông xã hội;

 • Dữ liệu tài chính như số tài khoản ngân hàng và các giao dịch tài chính;

 • Dữ liệu liên quan đến MatchLink như tên người dùng và mật khẩu và danh thiếp số để sử dụng MatchLink bao gồm thông tin liên quan đến Liên Kết giữa bạn và những người dùng MatchLink khác, trạng thái là Người Xác Nhận, người bảo lãnh, v.v.;

 • Dữ liệu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ như dữ liệu về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm hoặc đã sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó, sự hài lòng, phản hồi và nhận xét của bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ đó cũng như chi tiết thực hiện các quyền và khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ;

 • Dữ liệu được thu thập tự động thông qua theo dõi máy tính chẳng hạn như cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị, trình duyệt hoặc hệ điều hành (ví dụ: Android hoặc iOS), các khu vực trang web đã truy cập và các trang web mà bạn đã truy cập, lịch sử các lần truy cập, tìm kiếm của bạn và các hoạt động trên các trang web và ứng dụng của Công Ty được thu thập từ cookie, thẻ pixel và các công nghệ theo dõi khác;

 • Dữ liệu vị trí như vị trí chính xác, bao gồm vị trí địa lý của thiết bị di động hoặc máy tính và các dịch vụ dựa trên vị trí;

 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như tôn giáo và dân tộc; và

 • Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba mà bạn đã cung cấp cho Công Ty như tên, họ, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, tư cách người được ủy quyền, luật sư công ty, giám đốc, cổ đông, nhân viên, nhân viên hoặc chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu và dữ liệu cá nhân khác của bất kỳ người nào mà bạn đảm bảo với công ty rằng bạn đã được sự đồng ý của người đó để tiết lộ dữ liệu đó cho Công Ty, bao gồm cả việc đồng ý cho Công Ty xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích đã được Công Ty thông báo.
 • Công Ty có thể thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc khi bạn chấp thuận cung cấp dữ liệu đó cho Công Ty. Công Ty sẽ chỉ sử dụng dữ liệu này cho các mục đích hạn chế và cho các mục đích thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 • Trong trường hợp bạn là người chưa thành niên, người không đủ năng lực hoặc người gần như không đủ năng lực, Công Ty sẽ tuân thủ luật pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng một cách cẩn trọng để bảo vệ dữ liệu cá nhân đó.

Điều 3.   Nguồn Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn sau:

 • Dữ liệu cá nhân được Công Ty thu thập trực tiếp từ bạn thông qua đơn đăng ký sử dụng các sản phẩm của Công Ty, liên hệ với Công Ty, nhân viên và/hoặc đại diện của ông ty, trang web, ứng dụng, nền tảng, phương tiện xã hội, phản hồi khảo sát hoặc các kênh quảng bá và tiếp thị khác của Công Ty, bao gồm tham dự các cuộc họp và tham gia các hoạt động của Công Ty, v.v ...;

 • Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập từ các nguồn khác, chẳng hạn như chi nhánh, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dữ liệu, nền tảng hoặc phương tiện truyền thông xã hội, trang web của bên thứ ba hoặc phỏng vấn bên thứ ba có quyền hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc đối tác của bạn, các nguồn công khai khác , Cục Phát Triển Kinh Doanh, Bộ Thương Mại, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan, Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch, Ngân Hàng Thái Lan, tòa án, Cục Doanh Thu, Cục Thi Hành án hoặc các cơ quan chính phủ khác, v.v. Nếu Công Ty thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, Công Ty sẽ xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi cho phép của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 4.   Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

 • 4.1 Công Ty sẽ xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết cho các mục đích hợp pháp đã được thông báo cho bạn trước hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân đó, khi bạn đã đồng ý trước với Công Ty hoặc tại thời điểm xử lý dữ liệu cá nhân, trừ khi pháp luật cho phép Công Ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn.

 • 4.2 Công Ty sẽ thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi cần thiết và thích hợp cho một hoặc nhiều mục đích sau (tùy từng trường hợp):
 • để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bạn sử dụng MatchLink trên các trang web/hoặc thông qua ứng dụng của Công Ty;

 • để chứng minh và xác minh danh tính của bạn nhằm ngăn chặn việc mạo danh, lừa dối, gian lận hoặc các hoạt động gian lận tương tự khác;

 • để tạo danh thiếp số kết nối kinh doanh, sử dụng dịch vụ trung gian cho khoản vay kinh doanh và sử dụng các chức năng khác của MatchLink;

 • để xem xét hồ sơ vay của một pháp nhân mà bạn liên kết, bao gồm cả việc xác minh mức độ tín nhiệm và tình trạng tài chính khác để phê duyệt hồ sơ vay đó;

 • để thuận tiện cho việc giao tiếp và tối đa hóa cơ hội kinh doanh giữa bạn và những người dùng MatchLink khác;

 • để xác minh tư cách đăng ký, đăng ký thành viên và tạo tên người dùng của bạn, bao gồm cả việc lưu giữ và quản lý tên người dùng của bạn;

 • để ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụ giữa bạn, với tư cách là người sử dụng dịch vụ, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp hoặc người nhận dịch vụ và Công Ty, bao gồm cả việc cung cấp MatchLink hoặc thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng. Trong trường hợp này, nếu bạn không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho Công Ty, Công Ty có thể không thực hiện được một cách hiệu quả các cam kết với bạn;

 • cho các lợi ích hợp pháp mà Công Ty hoặc cá nhân hoặc pháp nhân khác theo đuổi, ngoại trừ trường hợp lợi ích đó bị phủ quyết bởi các quyền cơ bản liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là một thành phần không thể tách rời của thông tin kinh doanh mà bạn hoặc bất kỳ đại diện nào của một công ty đã thông báo cho Cục Phát Triển Kinh Doanh hoặc Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là một yếu tố quan trọng trong các thông báo của chính phủ hoặc được công bố trên Công Báo Chính Phủ, v.v.;

 • Để phân tích hành vi của bạn; thực hiện nghiên cứu, nghiên cứu tiếp thị và các hoạt động quảng bá; tạo quảng cáo; cung cấp ưu đãi, đặc quyền, tin tức, quan hệ công chúng, khuyến mãi; và để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty, các bên liên kết và đối tác kinh doanh mà bạn có thể quan tâm; đáp ứng nhu cầu của bạn và/hoặc phù hợp với bạn;

 • để cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty, đồng thời giải quyết các vấn đề hoặc khó khăn phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty thông qua đánh giá, nghiên cứu thị trường, phân tích, lập mô hình hoặc để chuẩn bị báo cáo tổng quan, v.v.;

 • để cung cấp dịch vụ sau bán hàng, chẳng hạn như liên hệ với bạn để khảo sát về mức độ hài lòng của bạn và phản hồi thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty đã cung cấp cho bạn;

 • quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động của các trang web và ứng dụng của Công Ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các trang web và ứng dụng, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả và bảo mật của các trang web và ứng dụng mà Công Ty cung cấp;

 • theo dõi bất kỳ hành vi, hoạt động và hành động nào trên các trang web hoặc ứng dụng của Công Ty nhằm đảm bảo an ninh máy tính và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận hoặc hành vi phạm tội;

 • tuân thủ pháp luật, quy định, quy tắc hoặc hướng dẫn có liên quan, bao gồm phán quyết của tòa án hoặc tổ chức chính phủ mà Công Ty có nghĩa vụ tuân thủ hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

 • vì an ninh và lợi ích hợp pháp của Công Ty như thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân bằng nhiều phương tiện khác nhau, ví dụ: ghi lại hình ảnh, chuyển động và/hoặc giọng nói bằng cách sử dụng camera CCTV để bảo vệ vị trí, tài sản, nhân viên và khách truy cập; và

 • vì lợi ích hợp pháp của Công Ty trong các trường hợp khác như ghi lại hình ảnh, chuyển động và/hoặc giọng nói, và thu thập bản sao thẻ định danh của người tham gia các cuộc họp và hoạt động, chẳng hạn như đào tạo, hội thảo, hoạt động giải trí hoặc các hoạt động khác của Công Ty, thu thập bản sao thẻ định danh của một người để nhận dạng, sử dụng làm tài liệu hỗ trợ trong trường hợp thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu, nhận và giao tài liệu, bưu kiện, quà tặng hoặc giải quyết khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu, v.v.

Điều 5.   Sử Dụng và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty sẽ chỉ sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích được nêu trong Thông Báo này. Công Ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi cần thiết và chỉ cho những cá nhân và tổ chức sau:

 • nhân viên và nhà thầu yêu cầu quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp MatchLink, vận hành doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty theo hợp đồng giữa bạn và Công Ty, đồng thời tuân thủ các cam kết với bạn;

 • các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt Công Ty xử lý dữ liệu cá nhân hoặc hỗ trợ hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công Ty bao gồm cả tại Thái Lan và nước ngoài;

 • các bên liên kết, đại lý, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh bao gồm tại Thái Lan và nước ngoài, chẳng hạn như các tổ chức tài chính mà bạn đồng ý hoặc trong các trường hợp khác được pháp luật cho phép;

 • khách hàng hoặc người dùng MatchLink khác bao gồm tại Thái Lan và nước ngoài, những người có thể có quyền truy cập hợp pháp vào dữ liệu cá nhân mà bạn đồng ý hoặc trong các trường hợp khác được pháp luật cho phép;

 • kiểm toán viên, luật sư và chuyên gia tư vấn của Công Ty;

 • tòa án có thẩm quyền, các cơ quan chính phủ hoặc các pháp nhân khác như Cục Doanh Thu, Văn Phòng Chống Rửa Tiền và Văn Phòng Ủy Ban Chống Tham Nhũng Quốc Gia; và

 • các bên thứ ba mà bạn đã yêu cầu Công Ty tiết lộ dữ liệu đó.

Khi tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho những người nhận đó, Công Ty sẽ đảm bảo rằng người nhận phải thừa nhận và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo các mục đích của Công Ty để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích được Công Ty quy định.


Điều 6.   Tiết Lộ hoặc Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân Cho Người Nhận Nước Ngoài

Hoạt động kinh doanh chính của Công Ty liên quan đến việc xử lý thông tin kinh doanh cho nên sẽ có lúc cần tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cho người nhận nước ngoài. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là một thành phần không thể thiếu của Thông Tin Doanh Nghiệp mà bạn hoặc bất kỳ đại diện nào của một Công Ty đã thông báo cho Cục Phát Triển Kinh Doanh, hoặc bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào do Công Ty thu thập có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao cho người nhận nước ngoài ở trong cùng một nhóm các doanh nghiệp liên kết, hoặc cùng một nhóm cam kết nhằm mục đích thực hiện hợp đồng giữa Công Ty và người nhận, hoặc thay mặt Công Ty lưu trữ dữ liệu. Ví dụ: truyền hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân đến nhà cung cấp dịch vụ đám mây có nền tảng hoặc máy chủ nằm bên ngoài Thái Lan. Về vấn đề này, Công Ty sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân do Ủy Ban Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân quy định và mua các biện pháp bảo vệ thích hợp mà cho phép bạn thực thi các quyền với tư cách là chủ thể dữ liệu, cũng như các biện pháp pháp lý hiệu quả.


Điều 7.   Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân miễn là xét thấy cần thiết và thích hợp cho các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó trừ pháp luật có quy định thời gian lưu trữ cụ thể. Khi hết thời hạn lưu trữ đó, Công Ty sẽ xóa, hủy hoặc ẩn Dữ Liệu Cá Nhân để chúng trở thành Dữ Liệu ẩn danh. Tuy Nhiên, Công Ty có thể tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khi cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép.


Điều 8.   Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu

 • 8.1 Khi Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân B.E. 2562 (2019) có hiệu lực áp dụng đối với Công Ty, bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có các quyền sau đây để quản lý dữ liệu cá nhân của mình dưới sự giám sát của Công Ty.
 • Quyền rút lại sự chấp thuận đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

  Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận cho phép Công Ty xử lý Dữ Liệu Cá Nhân bất kỳ lúc nào trong khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vẫn còn chịu sự giám sát của Công Ty. Rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã đồng ý một cách hợp pháp.

 • Quyền truy cập và nhận bản sao Dữ Liệu Cá Nhân và quyền yêu cầu tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân đã thu thập.

  Bạn có quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của mình và yêu cầu Công Ty cung cấp cho bạn các bản sao của Dữ Liệu Cá Nhân đó, bao gồm cả yêu cầu Công Ty tiết lộ việc mua lại Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập mà không có sự chấp thuận của bạn.

 • Quyền có được Dữ Liệu Cá Nhân ở định dạng có thể đọc được hoặc được sử dụng phổ biến, bao gồm quyền (a) yêu cầu Công Ty truyền hoặc chuyển dữ liệu cá nhân cho người kiểm soát dữ liệu khác nếu việc đó có thể được thực hiện bằng các phương tiện tự động; hoặc (b) yêu cầu lấy Dữ Liệu Cá Nhân mà Công Ty đã chuyển giao trực tiếp hoặc chuyển cho người kiểm soát dữ liệu khác trừ khi không thể thực hiện được vì lí do kỹ thuật.

 • Quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

  Bạn có quyền phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của mình bất cứ lúc nào.

 • Quyền xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân.

  Bạn có quyền yêu cầu Công Ty xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để trở thành dữ liệu ẩn danh trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân không còn cần thiết cho mục đích của mình hoặc bạn đã rút lại sự chấp thuận cho phép thu thập, sử dụng, hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân đó, hoặc Công Ty không có cơ sở hợp pháp để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân đó.

 • Quyền hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

  Bạn có quyền hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình khi Công Ty đang thực hiện quy trình kiểm tra theo yêu cầu của bạn hoặc trong các trường hợp khác do pháp luật quy định.

 • Quyền chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân cho chính xác, cập nhật, đầy đủ và không gây hiểu nhầm.

  Bạn có quyền yêu cầu Công Ty cải chính Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác hoặc không đầy đủ của bạn.

 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát trong trường hợp Công Ty hoặc nhân viên hoặc nhà thầu của Công Ty đã vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu trong Mục 8.1, bạn có thể liên hệ với Công Ty để yêu cầu “Mẫu Yêu Cầu liên quan Đến Dữ Liệu Cá Nhân” để thể hiện ý định thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn và gửi cho Công Ty qua địa chỉ email của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng tại info@matchlink.asia hoặc liên hệ với Công Ty theo số điện thoại 02-657-3993. Trong trường hợp đó, Công Ty có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin về biểu mẫu yêu cầu và Công Ty sẽ nỡ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc hơn 30 (ba mươi) ngày đối với yêu cầu phức tạp. Việc thực hiện quyền đó có thể phải chịu các khoản phí hoặc lệ phí hợp lý để xử lý theo quyết định của Công Ty. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Công Ty có thể từ chối xử lý yêu cầu của bạn trong phạm vi pháp luật cho phép và thông báo cho bạn lý do từ chối.

Nếu bạn là trẻ vị thành niên hoặc người không đủ năng lực hoặc người gần như không đủ năng lực, việc thực hiện các quyền của bạn có điều kiện là phải có sự đồng ý của người giám hộ hoặc người quản lý có quyền thay mặt cho trẻ vị thành niên, người không đủ năng lực hoặc gần như không đủ năng lực tùy từng trường hợp.

 • 8.3 Công Ty thông báo với bạn rằng việc thực hiện các quyền của bạn trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng MatchLink hoặc thực hiện các hợp đồng giữa bạn và Công Ty.

Điều 9.   Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty sẽ cung cấp các biện pháp bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân thích hợp để ngăn chặn việc mất mát, truy cập, sử dụng, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ trái phép hoặc bất hợp pháp Dữ Liệu Cá Nhân, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty và các tiêu chuẩn chung. Công Ty cũng sẽ quy định các quyền truy cập và nhiệm vụ của các bên thứ ba nhằm duy trì tính bảo mật và tuân thủ luật luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân một cách nghiêm ngặt. Về vấn đề này, Công Ty sẽ xem xét và cải tiến các biện pháp đó khi cần thiết để đảm bảo rằng việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định có liên quan.


Điều 10.   Thông Tin Liên Hệ của Công Ty

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào về Thông Báo hoặc về vấn đề tuân thủ Thông Báo, Công Ty sẵn lòn trả lời các thắc mắc và lắng nghe các đề xuất đó vì lợi ích bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và cải thiện hơn nữa các dịch vụ của Công Ty. Bạn có thể liên hệ với Công Ty qua các kênh sau:


Công Ty TNHH BOL Digital

Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Đến:                                  Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Địa chỉ:                       Số 1023 Tháp MS Siam, Tầng 28, Đường Rama 3, Tiểu khu Chong Nonsi, Quận Yannawa, Bangkok 10120

Địa chỉ email:          dpo@bol.co.th

Số điện thoại:  02-657-3999 ext. 6300

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng

Địa chỉ:                       Số 1023 Tháp MS Siam, Tầng 28, Đường Rama 3, Tiểu khu Chong Nonsi, Quận Yannawa, Bangkok 10120

Địa chỉ email:         info@matchlink.asia

Số điện thoại: 02-657-3993


Điều 11.   Sửa đổi Thông Báo

Công Ty có chính sách để phát triển và xem xét các biện pháp bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân mọi lúc để đảm Dữ Liệu Cá Nhân được bảo vệ một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định quản trị quốc gia tốt và luật pháp có liên quan. Công Ty có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thông Báo từng thời điểm và sẽ công bố Thông Báo sửa đổi trên các trang web của Công Ty và/hoặc các kênh khác mà Công Ty cho là phù hợp. Do đó, Công Ty đề nghị bạn vui lòng đọc Thông Báo bất cứ khi nào có bản cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi.

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Thái Lan và phiên bản tiếng Anh của Thông Báo này, phiên bản tiếng Thái Lan sẽ được ưu tiên áp dụng.


Effective Date

Thông Báo này có hiệu lực vào ngày: 1 October 2021

Thông Báo này đã được sửa đổi gần nhất vào ngày: 1 Augest 2021