.startHidden
What you can do width this business?
Manage content of this business for free.
Get more insights about this business
Making a decision confidently with our analytic report.
แชร์เพจธุรกิจนี้
บริษัท ไอศกรีมผลไม้ติดดาว จำกัด
 เมือง, นครปฐม
4
เข้าชม
0
ลิงก์
0
พนักงาน
เวลาทำการ:
เวลาทำการ: 
เคลมเพื่อแก้ไข
ยังไม่มีผู้ดูแลเพจธุรกิจ   
เคลมธุรกิจนี้
เกี่ยวกับ
ข้อมูลจดทะเบียน
ติดต่อ
ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อธุรกิจ
บริษัท ไอศกรีมผลไม้ติดดาว จำกัด
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ที่อยู่
37, ทหารบก, บ่อพลับ, เมือง, นครปฐม 
การประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายไอศกรีมรสชาดผลไม้ต่างๆ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0735558006831
ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00
วันที่จดทะเบียน
17 พฤศจิกายน 2558
สถานภาพธุรกิจ
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลการเงิน
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
กรรมการ
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ผู้มีอำนาจลงนาม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ที่อยู่
สำนักงาน
Bangkok
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
แชร์เพจธุรกิจนี้
เพิ่มโอกาสทางการค้าจากเพจธุรกิจนี้?
- ให้ลูกค้าค้นเจอคุณง่ายขึ้น
- อัพเดทข้อมูลธุรกิจได้ตลอดเวลา
- รับฟรี นามบัตรดิจิทัล
Get more insights about this business
Making a decision confidently with our analytic report.
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand