.startHidden
บริษัท รัฐขจร จำกัด
 ศรีราชา, ชลบุรี
58
เข้าชม
0
ลิงก์
0
พนักงาน
เวลาทำการ:
เวลาทำการ: 
เคลมเพื่อแก้ไข
ยังไม่มีผู้ดูแลเพจธุรกิจ   
เคลมธุรกิจนี้
เกี่ยวกับ
ข้อมูลจดทะเบียน
ติดต่อ
ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อธุรกิจ
บริษัท รัฐขจร จำกัด
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ที่อยู่
555, หนองขาม, ศรีราชา, ชลบุรี 20110
การประกอบธุรกิจ
ขายน้ำจืด
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0205557023729
ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00
วันที่จดทะเบียน
10 กรกฎาคม 2557
สถานภาพธุรกิจ
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลการเงิน
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
กรรมการ
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ผู้มีอำนาจลงนาม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ที่อยู่ติดต่อ
ที่ตั้งสำนักงาน
Bangkok
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
แชร์เพจธุรกิจนี้
เพิ่มโอกาสทางการค้าจากเพจธุรกิจนี้?
- ให้ลูกค้าค้นเจอคุณง่ายขึ้น
- อัพเดทข้อมูลธุรกิจได้ตลอดเวลา
- รับฟรี นามบัตรดิจิทัล
Get more insights about this business
Making a decision confidently with our analytic report.
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand