.startHidden
What you can do width this business?
Manage content of this business for free.
Get more insights about this business
Making a decision confidently with our analytic report.
แชร์เพจธุรกิจนี้
บริษัท ลาดกระบัง จำกัด
 ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
30
เข้าชม
0
ลิงก์
0
พนักงาน
เวลาทำการ:
เวลาทำการ: 
เคลมเพื่อแก้ไข
ยังไม่มีผู้ดูแลเพจธุรกิจ   
เคลมธุรกิจนี้
เกี่ยวกับ
ข้อมูลจดทะเบียน
ติดต่อ
ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อธุรกิจ
บริษัท ลาดกระบัง จำกัด
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
ที่อยู่
654/46, หลวงแพ่ง, ทับยาว, ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520
การประกอบธุรกิจ
เพื่อประกอบกิจการให้บริการในรถประจำทาง
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105507000335
ทุนจดทะเบียน
13,000,000.00
วันที่จดทะเบียน
06 กุมภาพันธ์ 2507
สถานภาพธุรกิจ
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลการเงิน
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
กรรมการ
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ผู้มีอำนาจลงนาม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ที่อยู่
สำนักงาน
Bangkok
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
แชร์เพจธุรกิจนี้
เพิ่มโอกาสทางการค้าจากเพจธุรกิจนี้?
- ให้ลูกค้าค้นเจอคุณง่ายขึ้น
- อัพเดทข้อมูลธุรกิจได้ตลอดเวลา
- รับฟรี นามบัตรดิจิทัล
Get more insights about this business
Making a decision confidently with our analytic report.
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand