.startHidden
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกกวงการไฟฟ้า
 บางรัก, กรุงเทพมหานคร
48
เข้าชม
0
ลิงก์
0
พนักงาน
เวลาทำการ:
เวลาทำการ: 
เคลมเพื่อแก้ไข
ยังไม่มีผู้ดูแลเพจธุรกิจ   
เคลมธุรกิจนี้
เกี่ยวกับ
ข้อมูลจดทะเบียน
ติดต่อ
ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกกวงการไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที่อยู่
232/19, นเรศ, บางรัก, บางรัก, กรุงเทพมหานคร 
การประกอบธุรกิจ
รับจ้างปั๊มกล่อง และทำกล่องกระดาษทุกชนิด พร้อมทั้งรับจ้างพิมพ์เอกสารทุกชนิด
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103511013533
ทุนจดทะเบียน
150,000.00
วันที่จดทะเบียน
02 กันยายน 2511
สถานภาพธุรกิจ
ร้าง
ข้อมูลการเงิน
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
กรรมการ
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ผู้มีอำนาจลงนาม
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนนี้ฟรี 
ที่อยู่ติดต่อ
ที่ตั้งสำนักงาน
Bangkok
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
แชร์เพจธุรกิจนี้
เพิ่มโอกาสทางการค้าจากเพจธุรกิจนี้?
- ให้ลูกค้าค้นเจอคุณง่ายขึ้น
- อัพเดทข้อมูลธุรกิจได้ตลอดเวลา
- รับฟรี นามบัตรดิจิทัล
Get more insights about this business
Making a decision confidently with our analytic report.
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand
Top 10 Logistics Business with highgest revenue in Thailand