.startHidden
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
Last updated on 05/03/2018

ภายใต้การใช้บริการแอปพลิเคชั่นแมชลิงค์และเว็บไซต์  www.matchlink.asia (“บริการแมชลิงค์”) ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) ตกลงและยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งาน (“ข้อมูล”) ให้แก่ผู้ให้บริการทราบ และผู้ให้บริการได้คำนึงถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษา การใช้และการเปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้


ข้อ 1.ข้อมูลที่จัดเก็บ


1.1.ผู้ให้บริการมีสิทธิจัดเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถบ่งบอกหรือระบุตัวตนของท่านหรือข้อมูลที่ใช้ติดต่อท่าน ซึ่งท่านได้เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ เช่น ชื่อผู้ใช้บริการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ในธุรกิจหรือบริษัทของท่านด้วย เป็นต้น (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแมชลิงค์เท่านั้น
1.2.ผู้ให้บริการมีสิทธิจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ บนบริการแมชลิงค์ของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้นำเข้าหรือนำมาแสดงบนบริการแมชลิงค์ (“ข้อมูลการใช้งาน”) ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และให้เป็นสิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวที่จะจัดเก็บรักษา เปิดเผย และใช้ข้อมูลการใช้งานดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย


ข้อ 2.การใช้และการเปิดเผยข้อมูล


เมื่อท่านให้หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อผู้ให้บริการ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการจัดเก็บ รักษา เปิดเผย และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
2.1.เพื่อการตรวจสอบเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการระบุตัวตนของท่านเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวบุคคล การหลอกลวง การโกง หรือการทุจริตต่าง ๆ
2.2.เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ให้สามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้งานฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
2.3.เพื่อการประมวลผลการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการ การรักษาและจัดการการบัญชีผู้ใช้บริการ
2.4.เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเอง
2.5.เพื่อการทำวิจัย หรือวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อที่ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ฟังก์ชันต่างๆของบริการแมชลิงค์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ รวมถึงเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด การจัดทำรายการการส่งเสริมการขาย การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ต่าง ๆ 
2.6.เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงพันธมิตรของผู้ให้บริการ และการใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
2.7.เพื่อการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย คำสั่ง แนวทาง หรือการร้องขอใดๆ จากศาล หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย 
2.8.หากท่านได้เปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโปรไฟล์ธุรกิจ ข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลการซื้อขาย หรือการสนทนาต่าง ๆ  โดยความสมัครใจต่อสาธารณะ เมื่อนั้นถือว่าท่านให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นต่อสาธารณะ
2.9.ผู้ให้บริการจะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของท่านเพื่อวัตถุประสงอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น


ข้อ 3.มาตรการในการรักษาข้อมูล


ผู้ให้บริการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล 


ข้อ 4.การใช้คุกกี้


ท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการได้ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมในการใช้งาน รวมถึงการเก็บบันทึกการใช้งานระบบและคุกกี้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการ


ข้อ 5.การใช้สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


5.1ท่านอาจตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องหรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านจากผู้ใช้บริการรายอื่นได้
5.2ท่านอาจร้องขอแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ หากท่านเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือถูกนำไปใช้เกินขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้น โดยแจ้งผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง :

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02-657-3993
อีเมล : info@matchlink.asia

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.